Du er her

Slik kan du ta naskeren

Naskeren må tas på fersken. Du må være sikker på at vedkommende faktisk har stjålet noe i butikken. Verdien av det som er stjålet må stå i forhold til det inngrepet en pågripelse er. Du kan ikke ransake den mistenkte og du kan ikke pågripe personer under 15 år.Dette er noe du som butikkeier eller –ansatt må forholde deg til om du pågriper en person som du mistenker har stjålet noe i butikken din. HSH har laget en veiledning om hvordan du forholder deg til naskere. Les mer på www.hsh-org.no.
Av Ove Hansrud
Publisert 12.05.2010 08:14

Dette er HSHs veiledning:

 Den 1. oktober 2002 trådte det i kraft en lovendring av straffelovens § 391 a om naskeri. Ved lovendringen ble strafferammen for naskeri hevet til bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.

Som følge av lovendringen ble adgangen til å pågripe ”naskere” utvidet fordi kravet til strafferamme for pågripelse etter straffeprosessloven § 171 vil være oppfylt.


Naskeren må tas på fersken

Må tas påfersken

Det er et vilkår for å kunne pågripe en person for naskeri at vedkommende tas på fersk gjerning eller treffes på ferske spor, jfr. straffeprosessloven § 176. Dette betyr at man rent faktisk oppdager at vedkommende foretar naskeri, og at en er sikker på at den mistenkte er gjerningspersonen. I tillegg til dette grunnvilkåret må de øvrige vilkårene etter straffeprosesslovens § 171 være oppfylt.


Skjellig grunn til mistanke

Det må foreligge skjellig grunn til mistanke om naskeri. Dette betyr at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at vedkommende har begått naskeri. Det er ikke uten videre tilstrekkelig til å konstatere skjellig grunn at en elektronisk alarm slår ut.

For eksempel hvis mye tyder på at alarmen har slått ut ved en feil. Dette kan være tilfellet dersom butikkbetjeningen har glemt å fjerne alarmen ved betalig i kassen.


Unndragelsesfare

Dernest må det foreligger unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare eller gjentagelsesfare. Det sentrale er som oftest unndragelsesfare, nemlig en fare for at gjerningspersonen kommer seg unna.

Departementet har i rundskriv G-15/2002 antatt at unndragelsesfare vil foreligge dersom gjerningspersonen blir tatt på fersk gjerning og ikke frivillig legitimerer seg. Det presiseres at naskeren ikke har plikt til å legitimere seg, men mange vil riktignok gjøre dette frivillig, da alternativet er å bli holdt tilbake i påvente av at politiet ankommer.


Uforholdsmessig inngrep

Selv om de overnevnte vilkårene er oppfylt er det ikke adgang til å pågripe dersom pågripelsen er et uforholdsmessig inngrep. Ved denne vurderingen vil verdien av det som er tatt stå sentralt.

I prinsippet kan man bruke makt ved pågripelser med hjemmel i nødvergebetraktninger, men ved naskeri vil verdien være så lav at det skal lite til før maktbruken er uforholdsmessig.

Andre momenter ved uforholdsmessighetsvurderingen er om pågripelsen vil være særlig belastende. For eksempel at pågripelsen skjer i påsyn av andre mennesker. Det kan også være et moment om vedkommende tidligere har nasket i den aktuelle butikken.


Ikke under 15 år

Det er ikke adgang til å pågripe personer under 15 år da den kriminelle lavalder i Norge er 15 år jfr. straffelovens § 46. Personer mellom 15 og 18 år kan kun pågripes dersom det er særlig påkrevd jfr. straffeprosesslovens § 174.


Legitimasjon

Det følger av straffeprosesslovens § 178 at enhver pågripelse skal foretas så skånsomt som forholdene tilsier det. I forarbeidene til loven er det fremholdt at en primært ber naskeren om å legitimere seg.

Dersom vedkommende viser tilfredsstillende legitimasjon, vil butikken ha tilstrekkelig grunnlag til å anmelde forholdet, og det vil vanligvis ikke være grunnlag for å holde naskeren tilbake.


Forenklet blankett

Det er utarbeidet forenklet anmeldelsesblankett som vedkommende kan underskrive. Ved å underskrive blanketten innrømmer vedkommende forholdet og aksepterer forenklet behandling hos politiet uten videre avhør. Dette forenkler politiets og butikkens oppgave. Skjemaet kan fås hos ditt vaktselskap eller hos HSH.

Dersom vedkommende ikke fremviser legitimasjon skal politiet varsles umiddelbart og vedkommende skal overlates til politiet. Dersom politiet ikke kan komme innen rimelig tid må den pågrepne få gå siden frihetsberøvelsen raskt vil kunne bli uforholdsmessig. Dersom politiet blir forsinket er det viktig at man purrer på politiet og ber om råd/instruks fra disse.


Ikke ransaking

Ransaking er et tvangsmiddel som kun kan benyttes av politiet. Er det mistanke om at vedkommende skjuler annet tyvgods på kroppen eller i bagger/vesker kan en be om at vedkommende tømmer lommer eller vesker. Etterkommes ikke dette kan politiet tilkalles for å foreta ransaking.

Det er viktig at næringen gir sine ansatte opplæring og at det legges opp til forsvarlige rutiner for eventuelle pågripelser. Ta gjerne kontakt med HSH dersom dere har spørsmål relatert til lovverket, eller ønsker opplæring og rutiner i forbindelse med pågripelser.