Du er her

Unngå feriepengefellene

Det nærmer seg ferie og utbetaling av feriepenger. Dermed kommer det en masse spørsmål om hvilke rettigheter arbeidstakerne har, om ferieavvikling og hvor mye feriepenger den enkelte skal ha utbetalt. HSH har laget en veiledning som du kan lese mer om her. Se også www.hsh-org.no.
Av Anonym
Publisert 14.05.2010 10:40

Alle arbeidstakere har rett til feriefritid. Ferieloven, tariffavtale og individuelle avtaler regulerer hvor mange virkedager ferie arbeidstaker har rett til hvert år. Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert år. Alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helg- og høytidsdager er virkedager.


Nye medarbeidere

Unntak gjelder for arbeidstakere som tiltrer ny stilling etter 30. september. De har bare rett til å avvikle 6 virkedager ferie det året. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 6 virkedager ekstraferie i ferieåret. I tillegg har mange rett til 5 ekstra virkedager ferie som følge av tariffavtale eller arbeidsavtale.


Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakerne får avviklet ferie etter ferieloven og at feriepenger utbetales.

Arbeidsgivers plikt

Arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å sørge for at egne arbeidstakere får avviklet ferie etter ferieloven og avtalefestet ferie i løpet av ferieåret. Ferie innebærer at arbeidsgivers lønnsplikt faller bort. For å sikre arbeidstakere et økonomisk grunnlag for å kunne avvikle ferie, utbetales i stedet feriepenger.


Opptjening

Feriepenger beregnes av ”arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret.”, dvs feriepengegrunnlaget. Opptjeningsåret er kalenderåret umiddelbart før ferieåret. Det vil si at opptjeningsåret for feriepenger som utbetales ferieåret 2010 ved avvikling av ferie i år, er 2009.


Beregning

Ferieloven § 10 regulerer beregningen av feriepenger. Feriepengegrunnlaget består av fast lønn, timelønn, provisjon og eventuelle tillegg som for eksempel tillegg for ubekvem arbeidstid og overtidsgodtgjørelse, herunder alle variable ytelser.

Arbeidstaker kan imidlertid ha arbeidsavtaler med bestemmelser om annen godtgjøring enn lønn. Det gjelder for eksempel bonusutbetalinger som normalt vil være arbeidsvederlag og derfor en del av feriepengegrunnlaget.

Tilsvarende omfatter feriepengegrunnlaget sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder og omsorgspenger som er utbetalt av arbeidsgiver ved fravær grunnet syke barn.


Sluttvederlag

Avtalt sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold, er normalt ikke inntekt som følge av arbeidsinnsats. Spørsmålet om sluttvederlag skal inngå i feriepengegrunnlaget må derfor avtales særskilt mellom partene.

Feriepenger, andel nettoutbytte, fast godtgjøring som også utbetales under ferie, verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser omfattes ikke av feriepengegrunnlaget, ref ferieloven § 10, nr. 1, andre ledd.


Prosentsats

Etter ferieloven beregnes 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Beløpet utgjør feriepengene. For å sikre arbeidstakere med rett til feriefritid etter tariffavtale tilstrekkelig inntekt for å avvikle disse dagene, beregnes 12% av feriepengegrunnlaget.

For arbeidstaker over 60 år med rett til ytterligere 6 virkedager ferie økes prosentsatsen med ytterligere 2,3 % til enten 12,5 % eller 14,3%.


Utbetaling

Ferieloven § 11 regulerer utbetaling av feriepenger. Feriepenger skal som hovedregel utbetales i sammenheng med at ferie skal avvikles. Ferielovens forutsetning om å sikre arbeidstaker penger ifm ferieavvikling innebærer at arbeidsgiver ikke kan avtale at feriepenger skal være inkludert i løpende lønn eller at lønn ikke skal danne grunnlag for feriepenger.

Mange virksomheter har en avtale med sine ansatte om utbetaling av feriepenger i stedet for ordinær lønn, enten i mai eller juni i ferieåret, mot at arbeidstaker mottar ordinær lønn på tidspunktet for faktisk ferieavvikling. Ferieloven åpner for en slik løsning som alle praktiske formål tilsier er det mest hensiktsmessige.


Unntak

Unntak for at feriepenger utbetales i ferieåret gjelder dersom ferie overføres til etterfølgende ferieår. Da skal eventuelt også feriepengene overføres til neste ferieår tilsvarende overføring av fritiden.

Videre gjelder en særbestemmelse om at feriepenger opptjent i ferieåret også utbetales i ferieåret ifm sluttoppgjør ved opphør av arbeidsforhold. Feriepengene utbetales eventuelt ved siste lønnsutbetaling før fratreden.